Salgs -& leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Bestilling

Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem før IDEAL Låse & Sikringsteknik har givet accept i form af ordrebekræftelse. Stemmer IDEAL Låse & Sikringsteknik´s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. Mellemsalg forbeholdes.

3. Priser

Alle priser er excl. moms og andre afgifter. Priser gælder indtil ny prisliste udsendes. Der tages forbehold for prisændringer, som følge af told- og kursændringer samt trykfejl.

4. Levering

Levering sker ab lager Frederikshavn, medmindre andet skriftligt aftales. Der tages forbehold for udsolgte og eventuelle udgåede varer.

5. Reklamationer

5.1
Evt. reklamationer skal ske skriftligt overfor IDEAL Låse & Sikringsteknik senest 2 dage efter varernes eller ordrens modtagelse. IDEAL Låse & Sikringsteknik er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab ell. lign. indirekte tab.

5.2
Reparationer ydes uden beregning inden for 24 måneder fra købsdato under følgende forudsætninger: - at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage og misbrug kan ikke henføres herunder).

5.3
Ved reklamationer skal varen altid sendes franko, hvis ikke andet er aftalt.

5.4
Vedlæg kassebon, faktura kopi eller garantibevis.

5.5
Der skal medsendes en returrekvisition, som udstedes ved henvendelse til IDEAL Låse & Sikringsteknik Bemærk: Reklamationer fremsendt uden købsnota, eller årsag til reklamation, tilbagesendes for afsenders regning.

6. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til IDEAL Låse & Sikringsteknik. Returnering kan kun ske i ubeskadiget original emballage. Returvarer krediteres med et fradrag på 15% af salgsprisen.

7. Betaling

Betaling sker netto kontant, medmindre andet skriftligt aftales.

8. Ejendomsforbehold

I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold således, at leverancen forbliver IDEAL Låse & Sikringsteknik ejendom indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

9. Produktansvar

IDEAL Låse & Sikringsteknik skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning IDEAL Låse & Sikringsteknik pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade eller sådant tab, som IDEAL Låse & Sikringsteknik efter dette punkts 2. og 3. afsnit ikke er ansvarlig overfor køber.

IDEAL Låse & Sikringsteknik er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. IDEAL Låse & Sikringsteknik er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

IDEAL Låse & Sikringsteknik er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab ell. lign. indirekte tab. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

IDEAL Låse & Sikringsteknik og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem IDEAL Låse & Sikringsteknik og køber skal dog altid afgøres i henhold til punkt 10.

10. Tvister og lovvalg

Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved IDEAL Låse & Sikringsteknik´s værneting.